Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
1. Współadministratorzy
Współadministratorami danych są:

– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH, oraz

– Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, zwany dalej dalej UŁ.

2. Inspektor Ochrony Danych
Współadministratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się:

– W przypadku SGH – poprzez e-mail: iod@sgh.waw.pl;

– W przypadku UŁ – poprzez e-mail: iod@uni.lodz.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celu zaproszenia, ewentualnego zapisu oraz komunikowania i dokumentowania przebiegu wydarzenia naukowego pod nazwą Letnia Szkoła Zarządzania 2020. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dane osobowe w postaci adresu e-mail uczestnika będą przetwarzane w celu informowania o kolejnych edycjach konferencji w przypadku wyrażenia zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

4. Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w Konferencji.

5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane nie będą udostępnione innym administratorom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez współadministratorów z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

6. Źródło danych
W przypadku wysyłania zaproszenia drogą elektroniczną Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, dane kontaktowe) pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych. W przypadku zapisu na konferencję przez formularz Pani/Pana dane pochodzą z treści uzupełnionego formularza.

7. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

8. Czas przetwarzania
W przypadku:
– zaproszenia Pani/Pana na konferencję drogą elektroniczną Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań związanych z informowaniem o wydarzeniach naukowych organizowanych przez SGH;
– zapisu na konferencję dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji, obsługi i komunikowania się z Panią/Panem w związku z wydarzeniem oraz czas niezbędnego przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej;
– rezygnacji z udziału w wydarzeniu w terminie na 10 tygodni przed Konferencją, Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte/usunięte w dniu wpływu rezygnacji;
– dane uczestników czynnych konferencji (zawarte m.in. w tekstach naukowych) będą przetwarzane wieczyście;
–  Pani/Pana danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

9. Prawa związane z przetwarzaniem
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

10. Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Ponadto informujemy, że podczas uroczystości będą wykonywane fotografie w celu jej upamiętnienia, które zostaną opublikowane na stronie internetowej współadministratorów. Wydarzenie może być także rejestrowane.

Zasadnicza treść wspólnych uzgodnień

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w ramach relacji współadministrowania między SGH a UŁ, dlatego udostępniamy Pani/Panu zasadniczą treść wspólnych uzgodnień dotyczących tego przetwarzania.

Zgodnie z art. 26 RODO informujemy o tym, że współadministratorzy, o tożsamości określonej poniżej, podjęli następujące uzgodnienia:

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH, oraz
– Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, zwany dalej UŁ.

2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Łódzki wspólnie przetwarzają Państwa dane osobowe w związku z uczestnictwem w wydarzeniu naukowym: Letnia Szkoła Zarządzania 2020, w celu jego wspólnej organizacji i zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.

3. Stosownie do art. 26 RODO, przekazanie niniejszej informacji stanowi udostępnienie zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów, których tożsamość została wskazana w punkcie pierwszym powyżej, w zakresie współadministrowania przetwarzaniem danych osobowych uczestników Konferencji i w oparciu o podstawy prawne wskazane w obowiązku informacyjnym kierowanym do uczestników Konferencji.

4. Zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami Współadministratorów informujemy, że:
1) SGH jest odpowiedzialna za:
– wykonywanie wspólnego obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą, dochowanie terminów informowania oraz treść obowiązku informacyjnego,
– dochowanie terminów oraz zgodności treści odpowiedzi z żądaniem realizacji prawa osoby, której dane dotyczą oraz za odpowiednią formę udzielenia odpowiedzi, w tym poinformowanie osoby, której dane dotyczą o przeprowadzonych działaniach w celu realizacji żądania;
2) UŁ jest odpowiedzialny za:
– udzielanie odpowiedzi osobom, których dane dotyczą w zakresie ich żądania, dochowanie terminów oraz zgodności treści odpowiedzi z żądaniem realizacji prawa osoby, której dane dotyczą oraz za odpowiednią formę udzielenia odpowiedzi, w tym poinformowanie osoby, której dane dotyczą o przeprowadzonych działaniach w celu realizacji żądania;

5. Podczas współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich przetwarzania, każdy ze Współadministratorów zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację praw przysługujących im na mocy RODO, to znaczy:
– prawa dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
– prawa do sprostowania oraz uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO,
– prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
– prawa do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
– prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO,
– prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

6. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą skieruje swoje żądanie realizacji prawa bezpośrednio do jednego ze Współadministratorów, każdy z tych Współadministratorów jest odpowiedzialny za niezwłoczne przekazanie żądania osoby, której dane dotyczą do właściwego Współadministratora.

7. Współadministratorzy utworzyli Punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą – z punktem kontaktowym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@sgh.waw.pl oraz iod@uni.lodz.pl.

8. Informujemy, że niezależnie od uzgodnień wskazanych w punkcie 3-4 powyżej, osoby których dane osobowe dotyczą mogą wykonywać przysługujące im prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, co oznacza, że żądanie realizacji praw skierowane do każdego ze Współadministratorów jest żądaniem złożonym zgodnie z RODO.