Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej

Redakcja naukowa
Sylwester Gregorczyka
Grzegorz Urbanek

Recenzja
Grażyna Gierszewska

ISBN 978-83-8220-335-6

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020

Rozdziały (open access):

Wstęp

Sylwester Gregorczyk, Grzegorz Urbanek – s. 9

I. Społeczny i personalny kontekst strategii

Otwarte formułowanie strategii z wykorzystaniem kolektywnej inteligencji przedsiębiorstwa

Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Adam Weinert – s. 19

Konkurencyjność widziana przez pryzmat kultury organizacyjnej przedsiębiorstw – studium teoretyczne

Michał Adam Leśniewski – s. 37

Model transformacyjno systemowy zarządzania wymiarem strategicznym przedsiębiorstwa w aspekcie dyfuzji kultury organizacji

Krzysztof Machaczka, Małgorzata Machaczka – s. 49

Strategiczni myśliciele w świetle przeglądu literatury i studiów biograficznych

Anna Witek-Crabb, Katarzyna Piórkowska, Janusz Marek Lichtarski, Sylwia Wrona Maciej Adam Wilczyński – s. 65

Wpływ cech przedsiębiorcy na kształtowanie dynamicznych zdolności przedsiębiorstw w działalności międzynarodowej

Kamila Malewska, Milena Ratajczak-Mrozek, Maja Sajdak – s. 85

Modele sukcesji zarządzania w przedsiębiorstwach rodzinnych

Wojciech Popczyk – s. 105

Porównywalność w badaniach zjawiska oportunizmu

Iwona Staniec – s. 121

Kapitał erotyczny składową kapitału relacyjnego organizacji

Marzena Syper-Jędrzejak – s. 137

II. Współpraca i konkurencja w ekosystemach biznesowych

Metasieciowe ujęcie organizacji IT z perspektywy najmniej zintegrowanych społecznie aktorów

Anna Ujwary-Gil – s. 153

Badania nad przestrzeniami organizacji

Piotr Pachura – s. 171

Wybrane aspekty pomiaru koopetycji w kontekście orientacji przedsiębiorczej organizacji

Rafał Kusa – s. 185

Koopetycja wewnątrzorganizacyjna w grupach kapitałowych działających w Polsce

Wioletta Mierzejewska – s. 199

Orientacja strategiczna małych przedsiębiorstw a przynależność do grupy kapitałowej

Krzysztof Ćwik – s. 215

Wiążący i pomostowy kapitał społeczny we współpracy przedsiębiorców sektora turystycznego

Katarzyna Czernek-Marszałek – s. 229

Studium przypadku sieci międzyorganizacyjnej w sektorze dóbr i usług środowiskowych

Adam Sulich – s. 245

III. Kierunki ewolucji cyfrowych modeli biznesowych

Klasyfikacja modeli biznesowych w Industry 4.0

Jerzy Niemczyk, Rafał Trzaska – s. 267

Dynamika modeli biznesu przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej – perspektywa monetyzacji

Marek Jabłoński, Adam Jabłoński, Agnieszka Anna Szpitter – s. 295

Cyfrowa dojrzałość organizacji – założenia poznawczo metodologiczne

Wojciech Cieśliński – s. 315

Konceptualizacja modelu e-biznesu

Kazimierz Perechuda – s. 339

Operacjonalizacja modelu biznesu w przemysłach kreatywnych – wstępne wyniki badań

Rafał Kasprzak, Albert Tomaszewski, Marta Ziółkowska – s. 351

IV. Narzędzia implementacji i optymalizacji strategii

Zdolności organizacyjne przedsiębiorstwa – ujęcie procesowe

Marek Brzeziński – s. 367

Zastosowanie podejścia matrycy logicznej w zarządzaniu strategicznym

Michał Trocki, Emil Bukłaha, Mateusz Juchniewicz, Witalij Metelski – s. 385

Stan dostosowania systemów utrzymania ruchu do warunków Przemysłu 4.0

Stefan Trzcieliński- s. 405

Branżowe łańcuchy dostaw jako szansa dla współczesnych organizacji

Małgorzata Dendera-Gruszka, Ewa Kulińska, Dariusz Masłowski – s. 419

Współtworzenie wartości w sektorze kreatywnym z perspektywy muzeów

Magdalena Sawczuk – s. 431

Systemowa multiwartość odpadów komunalnych – podmioty i sposoby tworzenia, wielowymiarowy charakter efektów

Izabela Sztangret – s. 447

Okazja jako wyznacznik przedsiębiorstwa zwinnego – studium przypadku

Paweł Królas -s. 465

Uwzględnienie zagadnień geopolityki i geostrategii w analizach strategicznych

Zbigniew Matyjas – s. 483

V. Pomiar efektywności i determinanty sukcesu strategii

Atrybuty doskonałości organizacji

Maria Romanowska – s. 499

Kontekstowość ocen sprawności organizacji

Witold Kowal – s. 513

Wpływ zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa na jego elastyczność strategiczną: wyniki badań empirycznych

Monika Stelmaszczyk – s. 525

Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych

Mirosław Jarosiński – s. 539

Identyfikacja warunków koniecznych sukcesu serwicyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych

Mirosław Matusek – s. 549

Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania systemów IT w przedsiębiorstwach – perspektywa wdrożeniowa

Marcin Szplit – s. 569

VI. Wybrane aspekty zarządzania strategicznego w podmiotach non profit

Pomiar procesu umiędzynarodowienia najlepszych polskich uczelni ekonomicznych

Teresa Długosz – s. 579

Zarządzanie relacjami uczelni publicznych z przedsiębiorstwami

Magdalena Ławicka – s. 601

Rola, znaczenie i wyzwania wynikające ze współpracy uczelni wyższych technicznych z przedsiębiorstwami na przykładzie polskich politechnik

Justyna Dylik – s. 615

Wartość publiczna a trwała przewaga konkurencyjna miasta – perspektywa teorii organizacji

Magdalena Wiśniewska – s. 625

Renty sieciowe urzędu gminy – studium przypadku

Marcin Flieger – s. 639

Efektywność relacji międzyorganizacyjnej sieci onkologicznej Konceptualizacja kategorii

Aleksandra Sus – s. 653