Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania

Redakcja naukowa
Joanna Cewińska
Anna Krejner-Nowecka
Sławomir Winch

Recenzja
Wojciech Jarecki
Czesław Zając

Redakcja językowa
Danuta Dąbrowska

ISBN 978-83-8030-369-0

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020

Rozdziały (open access):

Wstęp

Joanna Cewińska, Anna Krejner-Nowecka, Sławomir Winch- s. 9

1. Różnorodność kapitału ludzkiego i jego pomiar – perspektywa zrównoważonego rozwoju

1.1. Różnorodność kapitału ludzkiego jako wyzwanie dla firm

Ewa Lisowska – s. 19

1.2. Znaczenie różnorodności pracowników ze względu na wiek dla wyników organizacji

Łucja Waligóra – s. 31

1.3. Nierówności płci w pracy a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Teresa Kupczyk – s. 43

1.4. Praktyki green HR a wyniki środowiskowe współczesnych przedsiębiorstw

Marek Matejun, Bożena Ewa Matusiak, Izabela Różańska-Bińczyk – s. 61

1.5. Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach

Izabela Różańska-Bińczyk, Marek Matejun, Bożena Ewa Matusiak – s. 77

1.6. Wiedza pracowników na temat możliwości zaangażowania indywidualnego i organizacyjnego w strategię zrównoważonego rozwoju

Katarzyna Czainska – s. 93

1.7. Onboarding pracowników – propozycja narzędzia pomiaru

Krzysztof Wąsek – s. 107

2. Rozwój pracowników – perspektywa zarządzania wiedzą

2.1. Wyzwania obszaru uczenia i rozwoju pracowników w organizacji

Joanna Żukowska, Katarzyna Wardzińska – s. 121

2.2. Wzorce dzielenia się wiedzą między studentami

Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Aneta Lipińska Maciej Teczke – s. 137

2.3. Mentoring w procesie dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie. Koncepcja badań

Sylwia Flaszewska, Dagmara Lewicka – s. 151

2.4. Przekazywanie wiedzy w egocentrycznej sieci. Wpływ pracy wiedzy czy kompetencji sieciowej?

Marzena Fryczyńska – s. 161

2.5. Innowacyjne metody rozwoju pracowników

Katarzyna Mikołajczyk – s. 175

2.6. Wysoko efektywnościowy model coachingu zespołowego: studium przypadku

Małgorzata Smolska – s. 191

2.7. Formy i zakres kształcenia menedżerów w rzeczywistości Przemysłu 4.0

Anna Kosieradzka, Grzegorz Kunikowski, Katarzyna Rostek, Janusz Zawiła-Niedźwiecki – s. 205

2.8. Znaczenie kwalifikacji menedżerów HR – praktyki stosowane w polskich jednostkach korporacji międzynarodowych

Aleksandra Mikła, Aurelia Domaradzka – s. 217

2.9. Nowe wyzwania dla zarządzania karierą opartego na marce osobistej pracownika

Elżbieta Kowalczyk – s. 231

2.10. Strategie kariery kobiet w branży HR

Joanna Tabor-Błażewicz – s. 249

3. Zarządzanie kapitałem ludzkim – perspektywa psycho-społeczna

3.1. Jakość życia zawodowego nauczycieli akademickich – wyniki badań pilotażowych

Anna Rakowska – s. 263

3.2. W jaki sposób dopasowywać pracę do własnych potrzeb? – motywacyjne źródła job crafting behaviors

Agnieszka Wojtczuk-Turek – s. 277

3.3. Dla kogo moja praca ma sens? Poczucie sensu pracy w perspektywie teorii Społecznego Przetwarzania Informacji G. Salancika i J. Pfeffera

Bartłomiej Brach – s. 293

3.4. Emocje w pracy: duma i wstyd. Konstrukcja skal do ich pomiaru – badania wstępne

Magdalena Jaworek – s. 311

3.5. Kontrakt psychologiczny w organizacji z perspektywy nowego pokolenia pracowników

Katarzyna Grzesik, Monika Kwiecińska, Anna Popielska-Borys – s. 323

3.6. Wprowadzenie do pracy nowych pracowników na przykładzie lekarzy stażystów – wyniki badań pilotażowych

Wojciech Ciesielski, Anna Krejner-Nowecka – s. 337

3.7. Pracoprzedsiębiorca w relacji z pracodawcą. Znaczenie zatrudnieniowej orientacji rynkowej

Anna Pawłowska – s. 365

3.8. Zmiany w sferze postrzegania aktywności zawodowej pracowników dojrzałych

Hanna Kądziołka-Sabanty – s. 381

3.9. Różnice generacyjne w poziomie zaangażowania oraz kryteriach oceny wynagrodzenia

Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska – s. 393

3.10. Polityka świadczeń pozapłacowych w Polsce – kierunki zmian w odpowiedzi na problemy na rynku pracy

Tomasz Rostkowski – s. 407

3.11. Bezpieczeństwo pracy w kontekście interesów osób pokolenia Y oraz C rozpoczynających aktywność zawodową

Anna Cierniak-Emerych, Agata Pietroń-Pyszczek, Szymon Dziuba – s. 423

4. Dysfunkcje zarządzania kapitałem ludzkim

4.1. Ghosting w polskich przedsiębiorstwach – perspektywa kandydata/pracownika. Wyzwania dla rekrutacji

Grażyna Osbert-Pociecha, Natalia Bielińska – s. 437

4.2. „Jak mnie traktujecie, tak się zachowuję”. Rola klimatu nieuprzejmości w pracy

Dariusz Turek – s. 453

4.3. Różnice w zaangażowaniu w nieetyczne zachowania proorganizacyjne między mężczyznami a kobietami

Tomasz Gigol – s. 469

4.4. Wpływ destrukcyjnego stylu przywództwa, przejmowania inicjatywy przez przełożonych na satysfakcję pracowników w jednostkach ochrony zdrowia

Wojciech Głód – s. 483

4.5. Anomia pracownicza a zaangażowanie i satysfakcja z pracy

Barbara Sypniewska – s. 499

4.6. Podejście do zagrożeń psychospołecznych i stresu w organizacjach w Polsce – wyniki badań własnych

Dorota Molek-Winiarska, Barbara Chomątowska – s. 517

4.7. Strategie radzenia sobie ze stresem na przykładzie menedżerów sektora bankowego

Katarzyna Magdalena Rozbejko – s. 533