Współczesne zarządzanie – koncepcje i wyzwania

Redakcja naukowa
Agnieszka Sopińska
Artur Modliński

Recenzja
Jerzy Niemczyk
Agata Pierścieniak

Redakcja językowa
Ewa Kubaczyk

ISBN 978-83-8030-375-1

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020

Rozdziały (open access):

Przedmowa

Agnieszka Sopińska, Artur Modliński – s. 9

1. Wyzwania metodyczne współczesnego zarządzania

1.1. Współczesne wyzwania stojące przed naukami o zarządzaniu

Stanisław Sudoł – s. 13

1.2. Wyzwania nauk zarządzania, czyli od „harmonii” Karola Adamieckiego do „redundancji” Rafała Krupskiego

Andrzej Szplit – s. 25

1.3. Metodyka systematycznego przeglądu literatury – wyzwania selekcji a posteriori podczas tworzenia bazy literatury

Patrycja Klimas, Sylwia Stańczyk, Karina Sachpazidu-Wójcicka – s. 39

1.4. Metodyka przeglądu zakresu literatury (scoping review)

Marek Ćwiklicki – s. 53

1.5. Typy emergencji w studiach nad zarządzaniem organizacjami

Agnieszka Dziubińska – s. 69

1.6. Weryfikacja jako podstawowy problem modelowania systemów zarządzania – procedura RAD–VER

Edward Radosiński – s. 83

1.7.Potencjał hierarchicznego modelowania liniowego (HLM) jako metody badań w zarządzaniu

Justyna Światowiec-Szczepańska, Arkadiusz Kawa – s. 105

2. Nowe koncepcje i pola badawcze w naukach o zarządzaniu

2.1. Podsystem dążeń w systemach działających

Hubert Witczak – s. 119

2.2. Krytyczna analiza konstruktu głupoty funkcjonalnej według M. Alvessona i A. Spicera

Anna Chwiłkowska-Kubala, Marek Krasiński, Jan M. Janiszewski – s. 135

2.3. Inteligentny dostawca jako istotny element koncepcji przedsiębiorstwa inteligentnego

Barbara Galińska – s. 147

2.4. Inteligencja kulturowa w międzynarodowym środowisku pracy

Barbara Kożuch – s. 161

2.5. Crowdsourcing akademicki – systematyczny przegląd literatury

Regina Lenart-Gansiniec – s. 173

2.6. Zasady organizacji wytwarzania w kontekście integracji szczupłego i zwinnego wytwarzania na poziomie operacyjnym

Marek Dudek – s. 185

2.7. Prokrastynacja w zarządzaniu logistycznym – identyfikacja luki wiedzy

Sebastian Twaróg – s. 207

3. Wyzwania zarządcze w perspektywie wiedzy, informacji i decyzji

3.1. Założenia modelu percepcji informacji w świetle wyzwań współczesnego zarządzania

Michał Baran – s. 221

3.2. Problem dezinformacji w procesie decyzyjnym

Jarosław Janecki – s. 235

3.3. Technika projekcyjna: rozwiązanie dla problemu niewystarczających danych

Julita Majczyk – s. 247

3.4. Partycypacja decyzyjna we współczesnym kontekście pracy – ograniczenia koncepcji i nowa perspektywa badawcza

Anna Biłyk – s. 261

3.5. Przynależność generacyjna pracowników jako źródło wyzwań dla zarządzania

Joanna M. Moczydłowska – s. 275

4. Praktyczne przykłady implementacji wybranych koncepcji zarządzania

4.1. Implementacja wybranych koncepcji zarządzania jako osnowa dyskursu o dojrzałości przedsiębiorstw wytwórczych – indagacja w sektorze maszynowym

Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski – s. 295

4.2. Uwarunkowania wdrożenia koncepcji Lean Services w publicznych przedsiębiorstwach medialnych na przykładzie radia regionalnego

Anna Ludwiczak, Kamil Hypki – s. 317

4.3. Zdolności adaptacyjne polskich przedsiębiorstw. Wyzwania organizacyjne

Janusz Kraśniak – s. 331

4.4. Wyzwania zaangażowania organizacyjnego – wymiary modelu badawczego

Magdalena Chałupczak, Justyna M. Bugaj – s. 343

4.5. Efektywność procesu dydaktycznego wykorzystującego metody  aktywizujące

Marzena Szewczuk-Stępień, Małgorzata Adamska – s. 359