Tematem Konferencji Szkoła Letnia Zarządzania 2020 są wyzwania zarządzania, które mogą być rozumiane dwojako. Z jednej strony są to wyzwania stojące przed współczesnymi organizacjami, a z drugiej strony wyzwania stojące przed całą dyscypliną nauk o zarządzaniu i jakości. Uzasadnienie wyboru tematu tkwi w długo- i średnioterminowej dynamice zmian w naszej dyscyplinie. Wyzwaniem dla nauk o zarządzaniu i jakości była/jest zmiana Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz globalizacja nauczania oraz samej nauki. Wyzwaniem jest także prowadzenie badań naukowych oraz formułowanie rekomendacji dla menedżerów, którzy zarządzają organizacjami w dobie licznych przemian społecznych, technologicznych i globalnych. Owe zmiany na pewno przemieniły krajobraz gospodarki i zarządzania. Część naukowców oraz menedżerów spostrzega owe zmiany jako zagrożenia, ale można na nie spojrzeć także jak na szanse rozwojowe oraz początek kolejnych sukcesów. W historii z łatwością można znaleźć opowieści o wielkich sukcesach, ale też spektakularnych porażkach, których przyczyną były właśnie liczne przeobrażenia o charakterze społecznym, technologicznym i globalnym. Historie o sukcesach i upadkach fascynują, ale zmuszają też do refleksji. Uważamy więc potrzebę pogłębionej refleksji o wyzwaniach stojących zarówno przed naukowcami jak i współczesnymi organizacjami za aktualną oraz dojrzałą. Do niej właśnie zapraszamy wszystkich naukowców oraz praktyków biznesowych na Konferencji Szkoła Letnia Zarządzania 2020.

Wyzwania współczesnych organizacji

XXI wiek przyniósł wiele zmian w otoczeniu współczesnych organizacji. Jesteśmy świadkami rosnącego znaczenia rynków wschodzących co sprawia, że centrum światowej gospodarki przesuwa się na wschód i południe, a znaczenie krajów rozwiniętych z roku na rok maleje. Szacuje się, że w 2025 roku prawie połowa największych firm na świecie będzie miała swoje siedziby właśnie w krajach zaliczanych do rynków wschodzących. W szybkim tempie rośnie także liczba mieszkańców miast, a z roku na rok powstaje coraz więcej megamiast. Nie tylko Bombaj, Dubaj czy Szanghaj są ważnymi ośrodkami miejskimi na świecie, ale także Hsinchu na Tajwanie, Santa Catarina w Brazylii czy Tianjin w Chinach. Wielu z nas z trudem wymieniłoby nazwy tych miast czy też wskazało je na mapie, a to właśnie te nowopowstające ośrodki miejskie będą miały coraz większe znacznie w globalnie połączonym świecie. Globalizacja nie jest na pewno nowym trendem, ale stale i szybko rosnąca wymiana kapitału, ludzi oraz informacji (dane i komunikacja) jest coraz większym wyzwaniem dla menedżerów. Coraz częściej liniowe i proste transakcje pomiędzy Europą i Ameryką Południową zastępowane są przez złożone, skomplikowane i rozległe sieci. Mamy do czynienia z dekonstrukcją łańcuchów wartości oraz wzrostem roli współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, co oznacza konieczność zmiany strategicznej dla wielu współczesnych organizacji. W ostatnich latach obserwujemy także pojawianie się nowych stylów życia, z rosnącą rolą ekonomii współdzielenia oraz szybko postępujące zjawisko starzenia się społeczeństwa. Szacuje się, że w 2030 roku liczba osób powyżej 60. roku życia będzie większa niż liczba dzieci do 9. roku życia, a jeszcze w 1980 roku relacja ta była odwrotna (1,1 mld dzieci w wieku do 9. roku życia przy 0,4 mld osób powyżej 60. roku życia). Początek XXI wiek przyniósł także nadzwyczajne przyspieszenie w rozwoju technologii. Nowe rozwiązania w zakresie nanotechnologii, biotechnologii, odkrycia i poszukiwanie zastosowań materiałów dwuwymiarowych, rozwój Internetu Rzeczy, e-commerce, rosnące znaczenie danych i mocy obliczeniowych, sztuczna inteligencja, automatyzacja, samochody autonomiczne, drukarki 3D, czy technologia blockchain to tylko niektóre z przykładów, które znacząco wpływają na funkcjonowanie współczesnych organizacji.

W warunkach dynamicznych zmian społecznych, technologicznych i globalnych zdolność do zmiany strategicznej w wielu organizacjach jest koniecznością, gdyż zmieniają się sposoby konkurowania, a znaczenia nabierają innowacyjność, zwinność oraz umiejętności wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości. Jednocześnie wciąż tworzone są start-upy, które niemalże od początku swojego istnienie mogą działać na rynkach globalnych, przyjmując bardzo często filozofię myśl globalnie, a działaj lokalnie. Te wszystkie dynamiczne zmiany kreują również nowe wyzwania dla nauk o zarządzaniu i jakości, które powinny przyczyniać się do tworzenia strategii oraz modeli biznesowych pozwalających na skuteczne działanie w zmieniających się warunkach.

Wyzwania nauk o zarządzaniu i jakości

Podstawowe badania naukowe mają na celu poznanie rzeczywistości poprzez dostrzeganie nowych obiektów badań, definiowanie ich, rozpoznawanie przejawów oraz określanie relacji pomiędzy różnymi obiektami, a dzięki temu identyfikowanie ich determinant. Ważne jest, aby wyniki badań byłby upowszechnianie w postaci różnych publikacji, co umożliwia naukowcom na całym świecie włączanie się w debatę naukową. Ostatnie lata niewątpliwie przyniosły wiele wyzwania dla polskich badaczy nauk o zarządzaniu i jakości. Zmiany systemu oceny uczelni oraz naukowców doprowadziły do silnej presji publikowania badań naukowych na wysokim poziomie, a równocześnie umiędzynaradawiania działalności naukowej i współpracy na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Sprostanie tym wyzwaniom wiąże się z koniecznością ciągłego doskonalenia warsztatu badawczego oraz poprawiania umiejętności w zakresie metodyki prowadzenia badań naukowych, przy równoczesnym zachowaniu wysokich standardów etycznych.

Szybki postęp technologiczny i techniczny, przemiany społeczne oraz globalizacja nauczania powodują, że przed edukacją, także w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, pojawiają się nowe wyznawania związane z koniecznością przygotowania ludzi w każdym wieku do życia i pracy w nowej rzeczywistości. Edukacja menedżerska musi się zmieniać, odchodząc od przekazywania wiedzy encyklopedycznej, a idąc w kierunku rozwoju umiejętności i kompetencji, które będą odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. Ważna jest nie tylko świadomość licznych wyzwań dydaktycznych, ale także umiejętność dostosowania do tych wyzwań własnego warsztatu dydaktycznego.

Zakres tematyczny konferencji Szkoła Letnia Zarządzania 2020 obejmuje następujące obszary problemowe:

- Wyzwania społeczne współczesnych organizacji

- Wyzwania technologiczne współczesnych organizacji

- Wyzwania globalne współczesnych organizacji

- Wyzwania w zakresie prowadzenia badań naukowych

- Wyzwania w zakresie upowszechniania wyników badań naukowych

- Wyzwania dydaktyczne stojące przed nauczycielami akademickimi

- Wyzwania etyczne stojące przed naukowcami i menedżerami