1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zarejestrowanie się na stronie internetowej – http://slz.sgh.waw.pl poprzez zgłoszenie swojego udziału w zakładce: “Formularz zgłoszeniowy” (link do formularza zgłoszeniowego) oraz terminowe dokonanie wpłaty za udział w Konferencji na wskazane przez organizatora konto bankowe.
 2. Anulacja zgłoszenia bez ponoszenia kosztów możliwa jest na 10 tygodni przed Konferencją. Po tym terminie anulacje nie będą rozpatrywane. Rezygnując z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 3. Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na podane przez niego konto bankowe.
 5. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostały zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia.
 7. Każdy wykład, doniesienie, poster lub referat wygłoszony na Konferencji jest utworem prawnie chronionym zgodnie z art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Uczestnik Konferencji oświadcza, że dane i informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 9. Dane osobowe uczestników konferencji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm., dalej RODO). Dane uczestników konferencji będą przetwarzane w celu zaproszenia, zapisu, komunikowania się oraz dokumentowania przebiegu i rozliczenia konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja zadań publicznych). Dane osobowe uczestników konferencji w postaci adresu e-mail mogą być przetwarzane na podstawie zgody w celu przesyłania informacji o innych wydarzeniach naukowych organizowanych przez SGH oraz Uniwersytet Łódzki. Uczestnicy Konferencji są informowani o zasadach przetwarzania ich danych osobowych w procesie podawania danych osobowych do formularza rejestracyjnego.
 10. Uczestnik konferencji po otrzymaniu recenzji zobowiązuje się do naniesienia poprawek zgodnie z uwagami recenzentów oraz dostosowania artykułu do wymogów edytorskich wskazanego wydawcy.
 11. Uczestnik upoważnia Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 12. Zarejestrowanie się jako uczestnik Konferencji jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.