Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach. Wybrane zagadnienia

Redakcja naukowa
Leszek Bohdanowicz
Patryk Dziurski

Recenzja
Anna Adamik
Anna Wójcik-Karpacz

Redakcja językowa
Danuta Dąbrowska

ISBN 978-83-8030-380-5

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020

Rozdziały (open access):

Wstęp

Leszek Bohdanowicz, Patryk Dziurski – s. 9

1. Zarządzanie w innowacyjnych organizacjach

1.1. Czynniki innowacyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście modeli biznesowych – analiza pogłębiona

Agata Pierścieniak, Izabela Krawczyk-Sokołowska – s. 15

1.2. Zdolność innowacyjna w osiąganiu przewagi konkurencyjnej organizacji

Monika Inków – s. 29

1.3. Wymiary orientacji przedsiębiorczej a wzrost małych innowacyjnych przedsiębiorstw

Renata Lisowska – s. 41

1.4. Mikro i mali seryjni przedsiębiorcy w Polsce: charakterystyka, zachowania i postawy wobec okazji, kierunki dalszych badań

Jarosław Ropęga – s. 57

1.5. Regionalne przeszkody działalności innowacyjnej

Alfreda Kamińska – s. 71

1.6. Lifelong learning wyzwaniem innowacyjnych przedsiębiorstw

Agnieszka Sitko-Lutek, Monika Jakubiak – s. 87

1.7. Orientacja na klienta a samoocena postaw proinnowacyjnych menedżerów najwyższego szczebla

Urszula Widelska, Katarzyna Krot – s. 101

1.8. Zaufanie do współpracowników a akceptacja ryzyka w przedsięwzięciach innowacyjnych

Katarzyna Krot, Dagmara Lewicka, Krzysztof Dobrzanowski – s. 115

1.9. Czynniki jakościowe wpływające na budowę innowacyjnej organizacji –

Piotr Bębenek – s. 129

2. Współpraca w tworzeniu innowacji

2.1. Zarządzanie technologiami i produktami B+R – wyzwania, potrzeby i strategie w sektorze skórzanym i tekstylnym

Andrzej Rostocki, Dariusz M. Trzmielak – s. 145

2.2. Organizacja badawcza z perspektywy rozwoju sieci. Stymulanty i bariery rozwoju nowych technologii w Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dariusz M. Trzmielak, Joanna Krzymianowska-Kozłowska – s. 163

2.3. Przesłanki tworzenia innowacji w modelu otwartym a skala zjawiska otwartych innowacji – wyniki badań

Agnieszka Sopińska, Patryk Dziurski – s. 179

2.4. Współpraca w tworzeniu innowacji opartych na zrównoważonym rozwoju w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Monika Zajkowska – s. 195

2.5. Szerokość i głębokość poszukiwania wiedzy zewnętrznej w otwartych innowacjach

Patryk Dziurski – s. 207

3. Nabywcy w działaniach marketingowych organizacji

3.1. Zarządzanie wartością dla klienta w kontekście determinizmu technologicznego

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska – s. 221

3.2. Motywy angażowania się mieszkańców aglomeracji poznańskiej we współtworzenie wartości dla klienta

Paweł Bartkowiak, Szymon Michalak – s. 233

3.3. Satysfakcja klientów jako wyzwanie dla współczesnych spółek zależnych na rynku B2B

Dariusz Sobotkiewicz – s. 251

3.4. Personalizacja – kierunek rozwoju organizacji wspomagany technologicznie

Iwona Chomiak-Orsa – s. 265

3.5. Analiza treści generowanych przez użytkowników Internetu jako podstawa decyzji marketingowych w małym przedsiębiorstwie

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek – s. 281

3.6. Wpływ rekomendacji online na decyzje zakupowe młodych konsumentów

Katarzyna Sanak-Kosmowska – s. 301

3.7. Zapewnianie płynności procesu dostarczania wyrobu na rynek przez małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne

Daria Motała – s. 313

3.8. Struktura własnościowa a kapitał marki – perspektywa teorii zasobowej i teorii agencji

Leszek Bohdanowicz, Grzegorz Urbanek – s. 327

4. Marketing i innowacje – perspektywa miast

4.1. Wizerunek miasta jako kategoria badawcza

Kamila Pilch – s. 341

4.2. Zewnętrzny wizerunek pracodawcy jako kluczowy atrybut marketingowy na przykładzie polskiej uczelni

Agnieszka Izabela Baruk – s. 357

4.3. Porównywanie miast jako metoda kompleksowej oceny wdrażania nowatorskich rozwiązań

Dariusz Masłowski, Ewa Kulińska – s. 375

4.4. Małe i średnie przedsiębiorstwa w przestrzeni smart city – model biznesowy dla organizacji przemysłu czasu wolnego

Jerzy Rosiński – s. 395

4.5. Domy kultury we wspieraniu rozwoju kompetencji interesariuszy inteligentnego miasta

Krzysztof Hauke – s. 423