Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN działa od 1969 roku, a misją Komitetu jest stymulowanie rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce oraz promowanie w innych środowiskach naukowych i w praktyce osiągnięć z zakresu zarządzania oraz ich twórców. Celami Komitetu są:

- reprezentowanie środowiska nauk o zarządzaniu wobec innych nauk, władz Polskiej Akademii Nauk i jej pozostałych komitetów, rządu, organizacji międzynarodowych zajmujących się zarządzaniem i opinii publicznej,

- podnoszenie poziomu naukowego ludzi i instytucji tworzących środowisko nauk o zarządzaniu,

- aktywne oddziaływanie na środowiska lokalne i praktyków dla poprawy skuteczności i efektywności zarządzania,

- integrowanie środowiska nauk o zarządzaniu,

- internacjonalizacja działalności Komitetu.

Komitet wydaje kwartalnik naukowy „Organizacja i Kierowanie”, którego redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Maciej Urbaniak. W ramach Komitetu funkcjonuje Kapituła Medalu im. Tadeusza Kotarbińskiego oraz prowadzony jest konkurs na „Najlepszą pracę naukową z dziedziny zarządzania”. Komitet organizuje co dwa lata, za każdym razem z innym ośrodkiem naukowym, konferencję „Szkoła Letnia Zarządzania”.

Wykaz konferencji „Szkoła Letnia Zarządzania”

Numer Rok Miejsce Organizator
1 1973 Boszkowo Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
2 1975 Wisła Akademia Ekonomiczna w Katowicach
3 1977 Mszana Dolna Akademia Ekonomiczna w Krakowie
4 1979 Lublin Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
5 1987 Szklarska Poręba Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
6 1989 Spała Uniwersytet Łódzki
7 1991 Mądralin Politechnika Warszawska
8 1993 Mądralin Polska Akademia Nauk
9 1995 Jurata Uniwersytet Gdański
10 1998 Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
11 2000 Warszawa WSPiZ Koźmińskiego
12 2002 Szklarska Poręba Akademia Ekonomiczna w Wrocławiu
13 2004 Góry Świętokrzyskie Akademia Świętokrzyska w Kielcach
14 2006 Jachranka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
15 2008 Cichocinek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
16 2010 Zamek Ryn Politechnika Łódzka
17 2012 Jachranka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
18 2014 Boszkowo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
19 2016 Kudowa Zdrój Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
20 2018 Krynica Zdrój Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to innowacyjna uczelnia ekonomiczna rozwijająca twórczy potencjał intelektualny i kształcąca liderów w odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Jest znaczącym na świecie ośrodkiem badań naukowych, nowych idei i inicjatyw kreowanych przez wspólnotę akademicką, absolwentów, a także przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej. SGH, będąc niezależną i wrażliwą społecznie uczelnią, kształtuje obywatelskie oraz etyczne postawy poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą.

Instytut Zarządzania znajduje się w strukturach Kolegium Zarządzania i Finansów, które jest ​​potężnym ośrodkiem SGH zarówno pod względem oferty dydaktycznej, jak i potencjału naukowo-badawczego. W Kolegium Zarządzania i Finansów pracują liczni specjaliści z ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Posiadają oni bogaty dorobek naukowy i wszechstronne doświadczenie praktyczne. Badania i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników i doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów dotyczą ważnych zagadnień teoretycznych w ramach nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Mają również wymiar empiryczny, co jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki oraz działalności podmiotów gospodarczych. Kolegium Zarządzania i Finansów posiada kategorię naukową A.

Instytut Zarządzania ma duży potencjał naukowy oraz doświadczenie w kształceniu podyplomowym. Zespół Instytutu specjalizuje się w problematyce powiązanej z obszarem zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, zarządzania przedsiębiorstwem, strategii personalnych i międzynarodowych oraz badań zachowań konsumentów. Pracownicy Instytut realizują badania, ekspertyzy i projekty doradcze dla różnego typu organizacji. Pracownicy Instytutu utrzymują także ścisły kontakt z gospodarką zasiadając w radach nadzorczych, komitetach doradczych czy pracując w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Pracownicy prowadzą także współpracę międzynarodową utrzymując służbowe i osobiste kontakty z ośrodkami naukowymi i biznesowymi w Australii, Niemczech, Francji, Kanadzie, USA i Korei. Wynikiem badań i kontaktów z praktyką jest kilkaset publikacji w czasopismach naukowych oraz kilkadziesiąt pozycji książkowych. Pracownicy Katedry prowadzą różne zajęcia z przedmiotów z dyscypliny nauki o zarządzaniu na studiach I oraz II stopnia. W Katedrze prowadzone jest seminarium doktorskie, w ramach którego prace doktorskie przygotowują uczestnicy studiów doktoranckich oraz praktycy biznesu. Zespół Katedry prowadzi kilkanaście różnych studiów podyplomowych, które ukończyło prawie 10 000 absolwentów. Sztandarowym produktem Instytutu Zarządzania są Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie, które cieszą się ogromną popularnością i prestiżem. Dodatkowo, Instytut Zarządzania prowadzi studia z zakresu zarządzania zasobami pracy, zarządzania projektami, zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, studia oparte na programie MBA oraz studia dedykowane dla sektora motoryzacyjnego, finansowego i deweloperskiego.

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Wydział Zarządzania, powołany w 1994 r., jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Jest wyróżniającym się centrum naukowo-dydaktycznym, którego misją jest rozwój wiedzy teoretycznej i aplikacyjnej w zakresie nauk o zarządzaniu i finansów, poprzez prowadzenie na międzynarodowym poziomie badań naukowych i nauczania w systemie trójstopniowym oraz ustawicznym.

Wydział Zarządzania UŁ jest rozpoznawalny dzięki wybitnym ekspertom naukowym, aktywnej współpracy z biznesem i instytucjami publicznymi, innowacyjnym przedsięwzięciom oraz przedsiębiorczemu i efektywnemu zarządzaniu. Dysponuje potencjałem intelektualnym, gwarantującym wysoki poziom kształcenia i prowadzonych badań naukowych.

W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych Wydział Zarządzania UŁ otrzymał kategorię naukową A. Pracownicy Wydziału pełnią istotne funkcje w gremiach opiniodawczych i instytucjach doradczych, doceniana jest także ich działalność naukowa i dydaktyczna. Współpraca z zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi umożliwia wymianę doświadczeń pomocnych w procesie dydaktycznym i zwiększa potencjał naukowo-badawczy Uczelni. Efektami współpracy międzynarodowej są badania naukowe i powstałe na tej bazie publikacje, wymiana studentów i pracowników naukowych, udział nauczycieli akademickich w międzynarodowych konferencjach i kongresach oraz wspólne projekty badawcze.

Studia na Wydziale Zarządzania pomagają w nabyciu kwalifikacji menedżerskich, kształtują umiejętności przydatne do podjęcia oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej i dają liczne możliwości rozwoju. Zintensyfikowane działania w obszarze programów nauczania, zacieśnianie relacji z praktyką gospodarczą oraz reagowanie na zmiany płynące z otoczenia stanowią o ugruntowanej pozycji Wydziału Zarządzania i są gwarancją najwyższej jakości kształcenia akademickiego. Wydział Zarządzania jako pierwszy w Polsce otrzymał najwyższą wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze nauk społecznych. W zakresie certyfikacji kierunków studiów współpracuje z międzynarodowymi organizacjami, w tym: ACCA, IPMA, CIMA, ELA.